TỔNG QUAN

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách thiết lập không gian làm việc của mình. Chúng ta sẽ nói về video, cách tận dụng tối đa máy ảnh, phần mềm họp trực tuyến, ánh sáng, cách bạn có thể tận dụng những gì có sẵn hoặc tăng cường thêm nguồn sáng nếu cần thiết, ...