TỔNG QUAN

Khoá học này xem xét các nguyên tắc cơ bản của mô hình dữ liệu, hiểu cách xây dựng để hỗ trợ vòng lặp tăng trưởng, hệ thống vòng lặp khép kín, quy trình.


Nội dung khóa học

  Mô hình dữ liệu doanh thu
Available in days
days after you enroll