TỔNG QUAN

Trong học phần này, bạn sẽ học được cách hướng dẫn bạn cách sử dụng phương pháp nào khi huấn luyện nhóm của mình. Hướng dẫn bạn cách lập bản đồ các cuộc họp hàng tuần và triển khai văn hóa đào tạo trong nhóm, và điều quan trọng là cách tạo động lực để mọi người thực sự muốn tham gia.